بسته مالی

بسته مالی

رای‎بین با تولید ماژول های مالی و اداری در سطح گستره تلاش نموده تا تمامی نیازمندی های سازمان ها در این زمینه را پوشش دهد.

هسته ای اصلی هر کسب و کار بخش مالی آن است، لذا پرسیس رای‎بین با تولید ماژول های مالی و اداری در سطح گستره تلاش نموده تا تمامی نیازمندی های سازمان ها در این زمینه را پوشش دهد. بسته “پیدایش” مالی ماژول های مورد نیاز برای برای یک شرکت تازه تاسیس را برآورده میکند و به محض بزرگ شدن شرکت از حیث تعداد نفرات و ترکنش ها بسته “توسعه” نرم افزارهایی برای مدیریت کارکنان را اضافه می‎کند. بسته “تعالی” نیز با جای دادن مدیریت انبار و اموال برای سازمان های بزرگ تر طراحی شده است.  امید است با وجود این پکیج ها نسبت به بزرگی و نیاز حال حاضر سازمان، بتوانند بهترین انتخاب را داشته باشند.

ادامه مطلب