بسته بازرگانی

بسته بازرگانی

بسته های بازرگانی پرسیس رای‎بین طوری طراحی شده تا شرکت‎های کوچک، متوسط و بزرگ امکان حداکثر بهره برداری از امکانات نرم افزارها را داشته باشند.

در بسته های بازرگانی رای‎بین تلاش شده است تا تمامی نیازمندی های بازرگانی اعم از درون سازمانی و برون سازمانی پوشش داده شود. شرکت های بازگانی با خرید بسته “ابتدایی” قادر به انجام عملیات مالی در کنار خرید و فروش خواهند بود و با استفاده از بسته “توسعه” عملیات بازرگانی در زمینه های بین المللی نیز مورد پوشش قرار می‎گیرد و نهایتاً شرکت های بزرگ‎ ‎تر با بهره گیری از بسته  “تعالی” مدیریت منابع انسانی (HIS) را در سطوح بالاتری انجام خواهند داد. بسته های بازرگانی پرسیس رای‎بین طوری طراحی شده تا شرکت‎های کوچک، متوسط و بزرگ امکان حداکثر بهره برداری از امکانات نرم افزارها را داشته باشند.

ادامه مطلب