هدف از تولید سیستمهای نرم افزاری یکپارچه تحت وب رای بین ، سهولت در کسب و کارهای بزرگ و کوچک برای مدیران می باشد و …