سیستم عملیات معدن

sap-solutions-for-mining1

amaliaticon1سیستم عملیات معدن

 

امروزه با توجه به پیشرفت صنایع، نیاز به تامین مواد اولیه از معادن یکی از نیازهای اساسی در هر کشور می باشد. عملیات معدن فرآیند اصلی در صنعت معدن می باشد که از عملیات استخراج و جمع آوری تا دراختیار گذاشتن مواد استخراج شده به مصرف کننده را شامل می شود. عملیات معدن بخش کلیدی در معادن می باشد و کنترل و نظارت دقیق تر اطلاعات بر این بخش از اهداف مهم مدیران در شرکتهای معدنی می باشد.

amaliaticon2 حوزه های مهم عملیات معدن

 

عملیات استخراج، جداسازی و فرآوری،  لجستیک داخلی، ماشین آلات استخراج و فرآوری، سوخت رسانی، تعمیر و نگهداری و … از عملیات مربوط به این حوزه می باشد.

 

amaliaticon3معیارهای عملیات معدن نرم افزار رای بین

 

  • کنترل تعداد سرویس های ماشینهای داخلی معدن براساس معیارهای مورد انتظار
  • تعمیرات و نگهداری ماشین آلات
  • کنترل هزینه های تولید محصول فرآوری شده
  • کنترل جهت بهینه سازی مصرف سوخت
  • پیشگیری و کاهش توقفات اتفاقی استخراج و فرآوری
  • کنترل زمان آماده سازی قبل از عملیات