سیستم تعمیرات و نگهداری

به کارگیری سیستم نگهداری و تعمیرات خاص یک سازمان، می‌تواند نقش بسیار زیادی را در کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی ایفا نماید. اما این تأثیر تنها محدود به هزینه نبوده و در سرعت ارائه محصول در کل زنجیره تامین، کیفیت محصول، قابلیت اطمینان، چابکی سازمان و عواملی از این دست نیز اثربخشی خاص خود را خواهد داشت.

از این رو می‌توان به نقش مهم و تأثیر گذار استراتژی‌های مختلف نگهداری و تعمیرات بر روی کسب و کار یک بنگاه اقتصادی پی برد، سیستم نگهداری و تعمیرات رای‎بین قادر است، ضمن فراهم آوردن بستری مناسب جهت ثبت اطلاعات شناسنامه‌ای و فنی ماشین آلات و تجهیزات، برنامه‌ریزی سرویس‌های پیشگیرانه، مدیریت تعمیرات اضطراری و سرویس‌های پیشبینانه؛ به بهبود کارآیی تولید و افزایش میزان کارکرد ماشین‎آلات کمک شایانی نماید.

تحت وب

هر زمان، هر کجا

امنیت بالا

یکپارچه

امکان دورکاری

هسته متمرکز مرکزی

 • قابلیت اجرای نرم افزار در محیط وب
 • قابلیت معرفی و ثبت علل تاخیر در انجام نت
 • امکان گروه بندی ماشین‎آلات / تجهیزات به‌صورت درختی
 • قابلیت کدگذاری تعمیرات جهت تفکیک
 • معرفی عملیات پیشگیرانه /پیش بینانه نت
 • معرفی حالت‌های خرابی ماشین / تجهیز ( تعریف بانک اطلاعات خرابی)
 • معرفی علل ارسال تعمیرات به خارج از سازمان
 • تعیین قطعات یدکی مورد نیاز و ابزارآلات درهر فعالیت
 • قابلیت تعریف برنامه‌ریزی فعالیت‌های پیشگیرانه در بازه های زمانی مورد نظر و صدور دستور کار
 • قابلیت ثبت تعمیرات/ سرویس‎های پیشگیرانه انجام شده
 • قابلیت اعلام درخواست خدمات نگهداری و تعمیرات توسط واحدهای مختلف و مدیریت درخواست‌ها
 • قابلیت ثبت فعالیت‌های تعمیرات اتفاقی در بازه‌های زمانی مورد نظر
 • امکان ثبت درخواست تعمیرات خارج از سازمان و همچنین ثبت تعمیرات خارج از سازمان
 • امکان تعیین منابع انسانی هر فعالیت پیش‌گیرانه / پیش بینانه
 • امکان پیش بینی مدت زمان به کارگیری هرمنبع
 • امکان اولویت‌دهی به فعالیت‌های پیش‌گیرانه / پیش بینانه
 • امکان پیش بینی هزینه‌های نت پیش‌گیرانه / پیش بینانه براساس برنامه ریزی صورت گرفته
 • الحاق انواع سندها به هر جزء از ماشین : دفترچه گارانتی , دفترچه راهنما , نقشه بردهای الکترونیک , نقشه قالب‌ها و ….
 • طراحی و تعیین انواع شاخص‌‍‌‌هاي مورد نیاز جهت تعیین میزان دردسترس بودن و میزان اثربخشی تجهیزات
 • امکان ثبت اطلاعات جامع ماشین‌آلات تولیدی و دیگر تجهیزات شامل؛ کدینگ، گروه بندی، مستندات فنی، اطلاعات قطعات یدکی و مواد مصرفی، اطلاعات شناسنامه‌ای مثل عمر مفید، فروشنده، تاریخ گارانتی، نمایندگی و …
 • پوشش انواع کارکرد تجهیزات و ماشین آلات بر اساس واحد مربوطه از قبیل؛ ساعت ، روز ، …
 • امکان مدیریت تقويم کاري براي دستگاه‌هاي مختلف و تاثیر گذاري ايام تعطيل در برنامه‌ريزي
 • تعریف نوع خرابی، دلیل خرابی تجهیزات مختلفبرای کشف علل ریشه‌ای عیوب یا  RCA
 • امکان تعریف سرویس‌های پیشگیرانه بر مبنای کارکردی و زمانی
 • تعریف مدت زمان استاندارد برای بررسی واحدهای برنامه‌ریزی و عملیاتی و تعیین تکلیف دستور کارهای صادر شده
 • امکان مقايسه کارکرد واقعي با کارکرد استاندارد و مورد نياز تجهیزات
 • قابلیت برنامه‌ریزی همزمان بر اساس کارکرد واقعی دستگاه‌ها
 • امکان محاسبه دهها شاخص اثر بخشی و بهره وری مانند؛ MTBF ، MTTF  ،  MTTR ، Failure Rate  ،  Reliability
 • پوشش فعالیت های ارجاء شده به پیمانکاران و هزینه های مرتبط با آن
 • تعریف قطعات و مواد مصرفی به‌صورت انبار محلی در برنامه
 • امکان ارتباط با زیر سیستم برنامه ریزي تولید جهت تعیین زمان عملیات هاي پیشگیرانه
 • امکان ارتباط با سیستم انبار و تدارکات برای دریافت و تامین قطعات و مواد مورد نیاز نگهداری و تعمیرات،
 • امکان ارتباط با سیستم مدیریت منابع انسانی جهت یکپارچگی اطلاعات
 • امکان ارتباط با سیستم کنترل تولید به منظور دریافت کارکردهای ماشین‌آلات
 • خرابی ماشین‎آلات به تفکیک هر ماشین
 • گزارش تجمیعی ماشین آلات

ارائه انواع گزارش‌های شاخص های بهره وری:

 • میانگین فاصله زمانی بین دو تعمیر اتفاقیMTBF –
 • میانگین فاصله زمانی بین دو تعمیر اتفاقی مشابه
 • میانگین مدت زمان لازم براي تعمیرات اتفاقی MTTR
 • میانگین فاصله زمانی بین دو تعمیر پیشگیرانه MTBP
 • میانگین مدت زمان برای تعمیرات پیشگیرانه MTTP
 • میانگین زمانی بین دو تعمیر MTBM
 • میانگین مدت زمان توقف ماشین آلات MDT
 • میانگین زمانی خرابی ماشین آلات MTTF