سیستم بودجه و اعتبارات

successful-budgeting-main2

boodjeicon

سیستم بودجه و اعتبارات

 

با توجه به سابقه ظهورو پيشرفت فن بودجه نويسی در سازمانهای دولتی، بررسی نقش و اهميت بودجه ريزی، در جريان تكوين برنامه‎ريزی، مورد توجه قرار گرفته است. ولي آنچه حائز اهميت است، ضرورت تهيه بودجه به دولت محدود نشده و موسسات و نهادهای ديگر، چه عمومی و چه خصوصی، در فرآيند اعمال مديريت خود نيازمند استفاده از ابزار بودجه برای ارزيابی پيش‎بينی وضعيت آينده و تحت كنترل درآوردن اقدامات آتی خود می‎باشند. از اينرو شرکت رای‎بین جهت رفع نياز مشتريان و تسهيل نمودن ارزيابیها، سیستم بودجه و اعتبارات را توليد نموده است. اين نرم افزار به دلايل ذیل ارائه شده است :

– بالابردن میزان اطمینان در ثبت و نگهداري اطلاعات سازمان و یا موسسه

– سرعت بخشیدن به عمليات ثبت اطلاعات و بهينه سازی  زمان و هزینه‌‎ها

– امكان تهيه گزارشات مورد نیاز در کوتاه ترین زمان

– بالارفتن بازدهی سازمان با داشتن تکنولوژی‌های روز

mali-arzyabi-icon1

 مزایا و برتری های سیستم بودجه و اعتبارات

 

 • قابلیت اجرای نرم افزار در محیط وب
 • تعریف دوره های زمانی مختلف بودجه ای بدون محدودیت
 • تهیه گزارشات متنوع تحلیلی، آماری و نموداری از کلیه اطلاعات ثبت شده
 • تعریف پروژه های متعدد با مشخص نمودن منابع تامین اعتبار و امکان تهیه چاپ از پروژه ها
 • ثبت پیش بینی بودجه های درآمدی بطور مستقیم و یا فراخوانی از بودجه های درآمدی سال های گذشته
 • ثبت بودجه های جاری و عمرانی و درآمدی بطور مستقیم و یا از طریق انتقال پیش بینی های ثبت شده
 • اختصاص دادن تامین اعتبارهای ثبت شده به واحدهای مختلف سازمان
 • قابلیت تعریف انواع روشهای کنترل بودجه و دوره های ارزیابی بودجه
 • گزارشات مقایسه ای با اطلاعات لازم در مورد اعتبارات مصوب، اعتبارات تخصیص یافته، کنترل تخصیص، اعتبارات تامین شده
 • ارتباط مستقیم با سیستم حسابداری عمومی و خزانه داری

mali-arzyabi-icon2

 قابلیت های سیستم بودجه و اعتبارات

 

 • قابلیت تعریف دوره های زمانی مختلف در بودجه با مشخص کردن تاریخ شروع و تاریخ پایان
 • قابلیت استفاده از مرکز هزینه در تعریف بودجه بر حسب ساختار و عملکرد سازمان
 • قابلیت ثبت پیش بینی هزینه های جاریبطور مستقیم و یا فراخوانی از بودجه های جاری سال های گذشته
 • قابلیت تعریف ساختار و سرفصل های بودجه به صورت درختی و با سطوح نامحدود
 • قابلیت تامین اعتبار تا دوبار برای یک سرفصل خاص با کد تامین اعتبارهای متفاوت
 • قابلیت ثبت پیش بینی متمم بودجه و انتقال به متمم بودجه جهت تسریع عملیات
 • قابلیت سرشکن نمودن بودجه های جاری در مراکز هزینه متفاوت
 • قابلیت تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین
 • قابلیت ارائه گزارشات تفریق بودجه ای و سایر گزارشات مقایسه ای
 • قابلیت تخصیص منابع تامین اعتبار برای پیش بینی بودجه هزینه های عمرانی دارای پروژه و همچنین بودجه های عمرانی
 • قابلیت ثبت و نگهداری حساب های بودجه ای بر حسب کلیه طبقه بندی های قانونی نظیر برنامه، فصول فعالیت و طرح و پروژه
 • قابلیت بودجه ریزی بر اساس مراکز هزینه و درآمد، منابع و مصارف و کنترل آن
 • قابلیت تکثیر بودجه سال های مالی قبل در بودجه سال مالی جاری
 • قابلیت تحلیل منابع و مصارف در دوره های بودجه قبلی و جاری
 • قابلیت ارائه گزارش بر اساس نوع وظایف
 • امکان مقایسه نمودن ردیف های بودجه از نوع درآمد و هزینه
 • امکان گزارش گیری از تامین اعتبارهای تعریف شده برای هر واحد سازمان
 • امکان مشاهده سندهای موقت حسابداری در گزارشات دفتر اعتبارات
 • امکان گزارش گیری از مبالغ سندهای ثبت شده در حسابداری بر اساس سرفصل های تعریفی بودجه