سیستم اداری، مالی و منابع انسانی

men_accounting1

admin-button-icon-mdسیستم اداری، مالی و منابع انسانی

 

 از وظایف معاونت اداری و مالی در شرکتها و سازمان ها، تهيه و تدوين خط مشی واحدهای تابعه در قالب اهداف و سیاست گذاری مدیریت و همچنين ابلاغ مصوبات و مقررات جاری به واحدهای مربوطه، اجرا و نظارت بر حسن اجرای امور اداری و مالی با رعايت مقررات تدوین شده، نظارت بر تهيه و تدارك احتياجات سازمان و امور تأسيساتی و تعميراتی و بهداشت محيط و نظارت بر حسن اجرای قراردادها، تعقيب و اعمال نظارت بر عمليات اجرايی در واحدهای تابعه و كوشش در حل مسائل موجود و پيشبرد فعاليت واحدهای مزبور می باشد. با توجه به پراکندگی و حجم بالای فعالیت در معاونت اداری و مالی ابزار کنترلی مناسبی در تحقق اجرا و نظارت در این معاونت و واحدهای تابعه نیازی بسیار مهم می باشد.

 

amaliaticon2حوزه های مهم عملیات اداری ، مالی و منابع انسانی

 

حسابداری، منابع انسانی، حقوق و دستمزد، مدیریت مالی و دریافت و پرداخت، اموال و دارایی های ثابت، قیمت تمام شده

 

amaliaticon3معیارهای عملیات اداری و مالی و منابع انسانی

 

  • حسابداری جامع
  • سیستم مدیریت دریافت و پرداخت (موجودی نقد و بانک)
  • سیستم اتوماسیون اداری
  • سیستم مدیریت منابع انسانی
  • سیستم مدیریت اموال و دارایی ثابت
  • تسهیم هزینه های سربار به تفکیک محصول
  • قیمت تمام شده